Privacyverklaring

Geldigheid

Deze privacyverklaring geldt met ingang van 01/01/2023. Wanneer nieuwe versies worden gepubliceerd vervalt de geldigheid van alle eerder gepubliceerde versies.

Contactgegevens

Be@work B.V., gevestigd aan Jagersveld 47, 5103 HM te Dongen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77017978, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Dit privacybeleid geldt voor (het gebruik van) de gehele website en daarop aangeboden dienstverlening van Be@work.

E-mail: info@be-atwork.nl

Telefoonnummer: 06-33243327

Persoonsgegevens die wij verwerken

Be@work B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Alle gegevens die terug te vinden zijn in je cv, zoals:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Werkervaring

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een Whatsapp bericht via de website te sturen, het inschrijfformulier en/of sollicitatieformulier in te vullen en te versturen en telefonisch versterkte informatie;

– IP-adres;

– Locatiegegevens;

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website;

– Internetbrowser en apparaat type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Be@work B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

– Be@work B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Be@work B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de verstrekte persoonsgegevens om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Be@work B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Be@work B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Be@work B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden, namelijk bedrijven waar je wilt solliciteren. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Be@work B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Be@work B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Be@work B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@be-atwork.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Be@work B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Be@work B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@be-atwork.nl.

Toepasselijk recht 

Deze privacyverklaring, alle eventuele geschillen die voortkomen uit of verband houden met deze privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.