algemene voorwaarden 2023

1. Toepasselijkheid

Be@work: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Delunes B.V. handelend onder de naam Be@work (hierna: Be@work), statutair gevestigd en kantoorhoudende aan Jagersveld 47 met postcode 5103 HM te Dongen. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 77017978.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Be@work, gevestigd in Dongen. Bedingen, verwijzingen naar andere Algemene Voorwaarden en overeenkomsten die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Be@work schriftelijk zijn bevestigd.

2. Definities werving & selectie

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Be@work is aangedragen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de opdrachtgever.

Werkgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Be@work is aangegaan met betrekking tot werving & selectie alsmede al haar groepsmaatschappijen.

Werving & selectie: door Be@work te leveren dienst in opdracht van Werkgever waarbij Kandidaten worden geworven en geselecteerd met als doel het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst tussen Kandidaat en Werkgever.

Introductie: Be@work introduceert in opdracht van Werkgever schriftelijk en/of mondeling een Kandidaat aan Werkgever. Hierbij ontvangt werkgever een curriculum vitae van de Kandidaat, een korte toelichting over het profiel van de Kandidaat en desgewenst een motivatiebrief die is opgesteld door de Kandidaat.

Bemiddelingsfee: het door Werkgever verschuldigde bedrag exclusief btw nadat een arbeidsovereenkomst tussen een Kandidaat van Be@work en Werkgever is aangegaan.

Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen Werkgever en Be@work, elke aanpassing of aanvulling hierop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de desbetreffende overeenkomst door Be@work.

3. Werving & selectie

Naar aanleiding van de verstrekte opdracht door Werkgever zal Be@work zich inspannen om mogelijk geschikte kandidaten te werven, benaderen en selecteren voor de openstaande vacature bij Werkgever. Om de verstrekte opdracht uit te kunnen voeren wordt Be@work voorzien in de benodigde gegevens, zoals: achtergrondinformatie van de vacature, aard van het werk, functievereisten en beloning. Tevens is Werkgever verplicht om Be@work redelijkerwijs tijdig van alle informatie en/of ontwikkelingen die van belang zijn voor uitvoering van de verstrekte wervingsopdracht te voorzien.

Werkgever is gehouden om op correcte en vertrouwelijke wijze zorg te dragen voor de aangedragen Kandidaat en verstrekte informatie over de Kandidaat. Werkgever werkt dan ook volgens de richtlijnen van de AVG.

Wanneer Werkgever Kandidaten wil uitnodigen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, wordt Be@work hiervan op de hoogte gesteld. Vervolgens zal Be@work in overleg met Werkgever het vervolg van de procedure afstemmen. Hierdoor is een samenwerking tussen Werkgever en Be@work tot stand gekomen en gaat de werkgever akkoord met de Algemene Voorwaarden van Be@work.

Werkgever heeft het recht om kosteloos kennismakingsgesprekken te voeren met Kandidaten. Werkgever is pas een bemiddelingsfee verschuldigd aan Be@work, conform artikel 6.2, wanneer Werkgever een arbeidsovereenkomst aangaat met een Kandidaat.  

4. Geheimhouding

Zowel Be@work als Werkgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over elkander, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis zijn gekomen verstrekken aan derden, tenzij verstrekking van deze informatie noodzakelijk is om aan verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden te voldoen of een van deze partijen aan een wettelijke plicht tot bekendmaking moet voldoen.

Indien noodzakelijk zal Be@work op verzoek van Werkgever de Kandidaat verplichten tot geheimhouding omtrent de informatie die de Kandidaat tijdens het werving en selectieproces door Be@work of tijdens de kennismakingsgesprekken bij Werkgever ter ore komt, tenzij de Kandidaat wettelijk verplicht is om de informatie bekend te maken.

Be@work is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of voortkomende schade van  Werkgever als gevolg van schending van deze geheimhoudingsplicht door Kandidaat.

Werkgever zal de inhoud van de Opdracht strikt geheimhouden tegenover derden.

5.    Aansprakelijkheid

Werkgever is gehouden om zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de Kandidaat alvorens het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Be@work gaat zeer zorgvuldig te werk voorafgaand en tijdens het werving- en selectieproces, maar dit vrijwaart de onderzoeksplicht van Werkgever niet. Be@work aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook indien Kandidaat niet aan de beoogde verwachtingen voldoet. Dit geldt ook als Werkgever op basis van foutieve of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met Kandidaat is aangegaan.

Be@work is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en verliezen in welke vorm dan ook die Werkgever of derde partijen mochten lijden door nalatigheid of foutief handelen van een Kandidaat tijdens het werving- en selectieproces of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de Kandidaat in kwestie.

Werkgever vrijwaart Be@work tegen alle aanspraken, ook van derden, welke direct/indirect of zijdelings met de werkzaamheden van Be@work samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden danwel opgezegd of opgeschort is Be@work in geen enkel geval op geen enkele wijze aansprakelijk voor een schadevergoeding aan Werkgever.

De Werkgever vrijwaart Be@work voor aanspraken van derde partijen met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Werkgever verstrekte (promotie)materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.

Indien Werkgever aan Be@work informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert Werkgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

6. Bemiddelingsfee

De door Werkgever aan Be@work te betalen bemiddelingsfee exclusief btw voor de dienst werving & selectie wordt bepaald in de Opdrachtovereenkomst en wordt berekend op basis van het fulltime bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en vaste secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een dertiende maand van de desbetreffende Kandidaat.

Dat verbod geldt ook indien de betreffende Kandidaat in die periode door een derde partij (bijvoorbeeld een andere bemiddelaar dan Be@work of haar andere werkmaatschappijen) aan Werkgever en/of aan haar gelieerde ondernemingen is voorgesteld of als de Kandidaat zelf Werkgever of de groepsvennootschap heeft benaderd na het ontvangen van de desbetreffende vacature door Be@work of haar andere werkmaatschappijen.

De verschuldigde bemiddelingsfee gaat in op de eerste werkdag dat de Kandidaat in dienst van of bij de Werkgever is. Een voorbeeld van veelvoorkomende situaties:

  • Kandidaten die door Be@work worden aangedragen worden uitgenodigd voor  kennismakingsgesprek(ken) en Kandidaat wordt hierna toch afgewezen voor de desbetreffende functie, maar wordt op een later moment binnen 12 maanden na schriftelijke en/of mondelinge introductie voor een soortgelijke of andere vacature bij Werkgever of connectie van de Werkgever toch interessant.
  • Kandidaat is voor de desbetreffende functie niet interessant en kennismakingsgesprek(ken) vinden niet plaats, maar Kandidaat wordt binnen een periode van 12 maanden voor een soortgelijke of andere vacature bij Werkgever of connectie van de Werkgever wel interessant.
  • Er wordt geen onderscheid gemaakt in de bemiddelingsfee voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een Kandidaat op zowel parttime als fulltime basis. De inspanningen die Be@work levert zijn in beide gevallen immers gelijk.
  • Werkgever is verplicht om Be@work van volledige informatie rondom het maansalaris op fulltime basis en vaste secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld een dertiende maand te voorzien, zodat Be@work de verschuldigde bemiddelingsfee kan berekenen.
  • Werkgever is 10% van de bemiddelingsfee verschuldigd aan Be@work wanneer Be@work een Kandidaat heeft geïntroduceerd met wie Werkgever eerder een arbeidsovereenkomst heeft willen aangaan, maar deze arbeidsovereenkomst niet tot stand is gekomen omdat Kandidaat en Werkgever geen overeenstemming bereikten over de arbeidsvoorwaarden.

7. Betaling

Mits anders overeengekomen tussen Werkgever en Be@work, dient de betaling van het verschuldigde bedrag of bemiddelingsfee binnen 14 kalenderdagen na (deel)factuurdatum op de door Be@work aangegeven wijze in de Euro valuta te zijn voldaan. De valutadatum op het bankafschrift bepaalt de betalingsdag. Indien Werkgever de verstuurde factuur niet binnen 14 kalenderdagen voldoet, is Werkgever in verzuim, zonder dat een voorafgaande aanmaning vereist is. Werkgever is vanaf verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 4% per maand of een gedeelte van de maand. De rente wordt bepaald vanuit de wettelijke handelsrente op het moment van verschuldigde betaling. De rente wordt berekent vanaf het moment dat de Werkgever in verzuim is tot het moment dat het gehele verschuldigde bedrag is voldaan aan Be@work.  

Betalingen door Werkgever aan Kandidaat of het verstrekken van voorschotten aan de Kandidaat zijn onverbindend tegenover Be@work en kunnen op geen enkele wijze verrekend of afbetaald worden met openstaande betalingen aan Be@work.

Indien Werkgever bezwaar wil maken tegen een ontvangen factuur, dan dient Werkgever dit bezwaar binnen 14 kalenderdagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk aan Be@work bekend te maken.

Werkgever is in geen enkel geval gerechtigd haar financiële verplichtingen naar Be@work op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Be@work. Bezwaar tegen de hoogte van een verstuurde factuur of geleverde dienst geven Werkgever dus in geen enkel geval de bevoegdheid om de betaling op te schorten of te verrekenen.

Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Be@work moet maken om voor haar rechten op te komen, komen geheel voor rekening van Werkgever. De vergoeding voor deze kosten bedragen 16% van de verschuldigde hoofdsom inclusief btw en rente met een minimum van €250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds zodra Werkgever in verzuim is door Werkgever verschuldigd zijn en zonder vereiste aanmaning in rekening worden gebracht bij Werkgever. De kopie van de door Be@work verstuurde factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigde rente en de dag waarop de renteberekening start.

8.  Boete ten opzichte van nakoming/schadevergoeding

In alle gevallen waarin Werkgever op grond van een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden een boete verschuldigd is, heeft Be@work daarnaast te allen tijde recht op schadevergoeding en/of nakoming van de betreffende verplichting.

9. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is in alle gevallen het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortkomen uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Be@work en Werkgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement ’s-Hertogenbosch, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Be@work ten allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.